AROOBio Security Service

 

 

CURATIEVE EN PREVENTIEVE BEHANDELING VAN HOUT

           TEGEN INSECTEN EN SCHIMMELS

 

 

A. ALGEMEENHEDEN

 

De bedoelde behandeling omvat alle werken, noodzakelijk voor een volledige sanering van het aangetaste hout :

                                   * de uitroeiing van de bestaande aantasting

                                   * het beletten van verdere ontwikkeling van de aantaster

                                   * het onmogelijk maken van nieuwe aantastingen

                                   * het aanbrengen van de vereiste hoeveelheid beschermingsmiddel om

                                      dit resultaat te bereiken

 

De behandeling van het hout zal bijgevolg niet enkel een genezend karakter hebben, maar tevens een voorbehoedende functie blijven behouden in de tijd.

 

 

B. UITVOERING VAN DE WERKEN

 

B.1. Voorbereidingsfase

 

1° Aanwezige leidingen ( elektriciteit, gas, e.a. ... ) mogen niet aangetast worden door het aan

     te brengen product. De nodige beschermingen zulle erop aangebracht worden teneinde      

     beschadigingen te voorkomen.

2° Het te behandelen hout zal bereikbaar gemaakt te worden door eventueel bepaalde                   

    elementen zoals platen isolatiematerialen, verf, enz. te verwijderen.

    Tenzij anders vermeld zijn deze werkzaamheden niet in de opgegeven prijs vervat.

3° Daar de aantasting niet altijd van buitenaf kan bepaald worden, moeten alle houtonderdelen

     nauwkeurig nagezien worden

4° Voor het systematisch onderzoek en voor een degelijke uitvoering van de werken is een

     goede verlichting noodzakelijk. Indien voor het gebruik van bepaalde toestellen de aanleg

     van speciale leidingen ( elektriciteit, water ) noodzakelijk blijkt, vallen deze  

     inrichtingskosten ten laste van de opdrachtgever.

5° De insectengalerijen worden opengemaakt door verwijdering van het aangetaste  

     houtoppervlak en van het boormeel.

6° Ingeval van schimmelaantasting wordt het aangetaste hout verwijderd tot op 50 cm in het

     gezonde hout.

7° Al het te behandelen hout wordt grondig ontstoft, dit om een goede indringing van het

     behandelingsproduct te verkrijgen.

8° Het hout dat gebruikt wordt ter vervanging of ter versteviging van de bestaande constructie

     zal dezelfde oppervlaktebehandeling ondergaan of behandeld zijn in een erkend

     drenkingsstation.

9° Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld is het vervangen van hout niet in de offerte

     begrepen.

 

 

Deze voorbereidende werkzaamheden hebben tot doel:

 

            * de mechanische weerstand van elk houten constructieonderdeel na te gaan en vast te

               stellen welke delen eventueel vervangen dienen te worden.

            * de aangetaste delen te verwijderen tot op het gezonde hout.

            * het houtwerk gereed te maken voor het ontvangen van het beschermingsproduct.

 

 

 

B.2. Dieptebehandeling

 

Dieptebehandeling is enkel noodzakelijk in volgende gevallen :

 

* in geval van actieve aantasting door boktor ( Hylotrupes bajulus ) in alle aangetaste

   balken, verbindingen en elementen die gedeeltelijk in het metselwerk zijn ingewerkt of

   die niet aan alle zijden bereikbaar zijn.

            * bij zware actieve aantasting door klopkevers ( Anobium, Xestobium, e.a. ... ) in de

               grotere secties, verbindingen en ingewerkte elementen.

            * bij toevallige aantasting door zwammen.

 

De dieptebehandeling zal gebeuren door het boren van gaten van 6 tot 13 mm doormeter, zodanig dat in het hout zones verkregen worden op onderlinge afstand van 30 tot 50 cm.

De boordiepte bedraagt 2/3 à 3/4 van de sectie van de boorrichting.

De boringen zullen zoveel mogelijk in de neutrale as van de balken gemaakt worden, teneinde de mechanische weerstand van de constructiedelen zo weinig mogelijk te verzwakken.
Na het boren zal het ontstane houtafval verwijderd worden en het geheel van de elementen grondig worden gereinigd.

Met aangepaste apparatuur worden de boorgaten geïnjecteerd  tot saturatie van de te behandelen houtelementen.

Na het beëindigen van het injecteren worden alle boorgaten opgestopt met houten pluggen welke vooraf in het beschermingsproduct gedrenkt werden of met injectiepluggen.

 

 

B.3. Oppervlaktebehandeling

 

De oppervlaktebehandeling zal speciaal goed verzorgd worden zodanig dat al het bereikbare hout, zonder uitzondering, behandeld wordt en alzo een bescherming verkregen wordt welke latere aantasting onmogelijk maakt.

De behandeling kan alleen gebeuren op naakt en zuiver hout. Alle hout dient voorafgaandelijk ontdaan te worden van verf, vernis, bezetting, spijkers,  enz. ... . Indien niet anders uitdrukkelijk bepaald  zijn deze werken ten laste van de opdrachtgever.

 

Het hout wordt  tevens volledig ontschorst, daar schorsresten de penetratie van het beschermingsproduct verhinderen.

De bespuiting gebeurt door besproeiing met aangepaste apparatuur.

Het hout wordt tot op saturatie behandeld met een relatief lage druk van 2 à 3 bar en dit zonder dat er nevelvorming optreed, dus met grove druppel.

Deze behandeling zal een tweede maal herhaald worden.

Het bruto productverbruik bedraagt ca. 500 ml / m2.

Een minimum van 300 - 350 ml product wordt effectief op het hout aangebracht.

 

 

C. HET AAN TE WENDEN PRODUKT

 

De door AROO bvba gebruikte producten voor houtbehandeling zijn gegarandeerd vrij van pentachloorfenol (PCP), lindaan, tin-, kwik-, zink- en andere metaalverbindingen.

Ze beschikken over een geldige verkoopsvergunning en toelatingsnummer van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu zonder beperking ervan in woon- en leefruimten.

Tevens zijn ze gehomologeerd door de B.H.V.B. ( Belgische Vereniging van Hout en Bouw ).

Een staal van het product kan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de opdrachtgever of aan  de verantwoordelijke architect, samen met de technische toelichtingsfolders en geldig afschrift van de verkoopstoelating van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu.

 

Het te gebruiken middel heeft voorbehoedende en genezende eigenschappen tegen houtinsecten en hun larven. Het is tevens eidodend. Verder is het product doeltreffend tegen alle in de bouw voorkomende zwammen, dit om enerzijds mogelijk bestaande zwamaantastingen te vernietigen en anderzijds het gevaar voor latere zwamaantasting door occasionele bevochtiging of door condensatie onmogelijk te maken.

 

Daar waar vroeger veelal producten op solventbasis gebruikt werden, worden momenteel praktisch uitsluitend producten op waterbasis gebruikt.

Slechts uitzonderlijk wordt nog teruggegrepen naar producten op solventbasis.

 

C1. Product preparaat, concentraat: MADUROX SUPER PLUS

 

Madurox Super Plus is een wateroplosbaar, geconcentreerd middel, bestemd voor de behandeling van hout door drenken, besproeien of injecteren.

Dit product wordt voor gebruik verdund met water.

De normale verhouding is 1 deel Madurox Super Plus en 9 delen water.

Bij zware aantasting of moeilijke behandeling kan tot 6 delen water gegaan worden.

 

Aanwezige actieve biociden in het geconcentreerd middel:

 

Zwamdodend middel                           Propiconazole            4,55 %

Insectendodend  middel                       Cypermethrine          0,56 %

Toelatingsnummer                                1897 B

 

 

Fysische eigenschappen:

 

Soortelijk gewicht                                                                               > 1

Zuur – base kenmerk van het preparaat                                              zwak basisch

Oplosbaarheid van het preparaat in water                                           gemakkelijk oplosbaar

Dampspanning van de vluchtige bestanddelen bij 50 °C                       lager dan 110 Kpa - 1,10 bar

Fysische staat                                                                                     vluchtige vloeistof

Vlampuntinterval                                                                                 55 °C < Flitspunt <= 61 °C

Ph waarde, indien meetbaar                                                                8.00    

Temperatuur zelfontbranding                                                               250 °C

Ontbindingstemperatuur                                                                      niet nader uiteengezet

Smeltpuntinterval                                                                                - 10 °C

Gemiddelde distillatietemperatuur van de aanwezige solventen              105 °C

 

Het product bevat geen petroleumsolventen om enerzijds het ontstaan van gevaarlijke dampen te vermijden en om anderzijds het brandrisico in de behandelde ruimten niet te verhogen.

De penetratie van het middel is nochtans optimaal door de ingebouwde concentratie aan "uitvloeiers" die de oppervlaktespanning van het product verlagen, waardoor de indringing in het hout groter is dan bij de klassieke olieachtige middelen.

Na opdroging worden geen geuren meer waargenomen en zijn alle verdere afwerkingen op het behandelde hout mogelijk.

 

Cypermethrine combineert een lage giftigheid voor mensen en warmbloedige dieren met een uitstekende werking tegen alle houtaantastende insecten en hun larven, in het bijzonder tegen kleine klopkever (Anobium punctatum), doodskloppertje (Xestobium rufivillosum), huisboktor (Hylotrupes bajulus) en spinthoutkever (Lyctidae).

De doeltreffendheid tegen termieten is eveneens bewezen.

 

 

C2. Product op solventbasis, gebruiksklaar: PERWOOD 4S

 

Perwood 4S is een gebruiksklaar houtbeschermingsmiddel op solventbasis met zeer lange nawerking. Perwood 4S is kleurloos en kleurt het hout niet. Het is geurloos na opdroging en laat na  toepassing alle verdere afwerkingen op het hout toe .

 

Actieve stof                             4 gr/l Permethrine 25/75 cis-trans

Toelatingsnummer                    6784/B

 

P.S.: Cypermethrine en Permethrine behoren tot de chemische groep der synthetische pyrethroïden, welke een zeer lage giftigheid hebben voor warmbloedigen (LD 50 = 4000 mg/kg).

Na de behandeling bestaat er geen enkel gevaar voor mensen of dieren.

 

 

 

 

 

Enkele referenties houtbehandeling uitgevoerd door AROO Bio Security Service

 

Sint Jozefkerk                          Battel               Arch. Jos Steemans                 015/42.32.26

Lagere School Maria               Kortenbos       Arch. P. Claes                         011/68.02.98

Stadsschouwburg                    Leuven             Arch. R. Hermans                    089/36.31.56

Het Anker                               Lier                  Arch. Van Goethem                 03/252.72.05

Oude Baan                              Gooreind         Dhr. Abelshausen                    03/663.14.00

Ringerhof                                 Lier                  Arch. Driesen                          03/232.82.26

Regie Gebouwen                     Hoogstraten     Ing. M. Van Gorp                    014/44.28.12

Begijnhof                                 Lier                  Dhr. D. Verschaeren                03/480.74.22

Kasteel Bouckenborgh            Merksem         Ir. G. Schoofs                          014/61.51.06

Kerk Goede Herder                St. K. Waver   Dhr. Marchand                        09/282.89.12

Bril                                          Lier                  Arch. D. Verwilt                      03/488.04.88

Proefbedrijf Veeteelt                Geel                 Dhr. D. Verboven                    014/65.51.19

Engelenkapel                           Westmalle        Arch. E. Vermeiren                  03/311.64.16

Villa Hoeve                             Brecht              Sterckx bvba                           014/59.09.88

Hof Van Tongeren                   Tongeren         Arch. P. Van den Houtte         016/29.43.83

't Roodt Kruis                          Nederokkerz.  HBS nv                                   014/21.97.08

Kerk Maria Hemel                  Oudenhove      Dhr. K. Blangenois                  03/830.40.19

Gemeentebestuur                     Evere               Ir. J. Hendrickx                       02/241.88.40

OCMW Rusthuis                     St. K. Waver   Gemeentebestuur                     015/31.75.11

Klooster Franciscanessen        Lier                  Arch. D. Verwild                     03/488.04.88

Basisschool                             Herenthout       Arch. R. Van Steenbergen       014/61.11.05

Kleuterschool                          Retie                Feyen & Zn nvn                       014/37.72.00

Pastorij " Grootloo "                Grootloo          Arch. P. Schoors                     015/23.63.63

Hof Van Riemen                      Heist o/d Berg  Arch. E. Vermeiren                  03/311.64.16

School Noordland                   Zandvliet          Dhr. A. Horemans                   014/21.47.46

St. Bartholomeuskerk              Merksem         Ir. P. Leysen                            03/651.33.51

O.L.V. kerk                            Aarschot          Trappers Flor                          016/56.51.10

St. Jacobskerk                        Haasdonk        Ir. K. Joossen                          03/605.14.33

Kasteel van Horst                    Holsbeek         Ir. G. Schoofs                          014/61.51.06

Pastorie                                   St. Job/Goor    Dhr. S. Roos ( Vochten )         03/633.28.94

Oude Pastorie                         Retie                Dhr. R.Borgmans                     014/61.51.06

Oude Pastorie                         Hoevenen        Gemeentebestuur                     03/568.80.80

Heilig Kruiskerk                      Lier                  Arch. D. Verwilt                      03/488.04.88

Nationale  Bank                       Mechelen         Ir. F. Stoffels                           03/450.89.70

Centrum Illegalen                     Merksplas        Ir. M. Van Gorp                      014/44.28.12

Museum Wuyts-Van Camp     Lier                  Arch. E. Van Hoof                  03/489.11.11

 

 

 

 

Tevens kan U voor inlichtingen betreffende AROO bvba terecht bij volgende instanties:

 

Technisch Centrum voor de Houtnijverheid                  Ir. M. Van Leemput     02/332.28.28

Wetensch. en Technisch Centrum Bouwbedrijf            Ir. R. De Bruyn            02/653.88.01